• Từ khi đơn vị được đào tạo hệ đại học ngành Điều dưỡng, nhân lực tại khoa không ngừng học tập và nâng cao năng lực. Nhà trường thường xuyên tổ chức các khoá học nâng cao khả năng nghiên cứu, giảng dạy cho các giảng viên. Các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV tập trung vào 2 hoạt động chính:
      • Chương trình tập huấn nâng cao năng lực chung cho GV do Nhà trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức gồm: bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, thiết kế CTĐT, nâng cao năng lực tiếng Anh, năng lực NCKH, nghiệp vụ coi thi.
      • Kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn cho GV học tập và bồi dưỡng trong và ngoài nước với chính sách ưu đãi cho GV.