Nhân sự khoa

AllBan chủ nhiệm khoaCố vấnGiáo vụDanh sách giảng viên

CN. Phạm Duy Quang

Giảng viên

ThS. Lê Thị Quế Phương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Cảnh

Giảng viên

ThS. Vũ Thị Xim

Giảng viên

Trần Thị Mỹ Trang

Quản lý phòng thực hành

CN. Trần Thị Hồng Thủy

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Rảnh

Giảng viên

ThS. Lê Minh Sang

Giảng viên

TS. Phùng Thanh Phong

Giảng viên

CN. Ngô Thị Kim Loan

Giảng viên

ThS. Võ Thị Linh

Giảng viên

CN. Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên

CN. Trần Thị Kim Huê

Giảng viên

ThS. Phan Thị Ngọc Hiền

Giảng viên

CN. Viên Thị Thúy Hạnh

Giảng viên

ThS. Lưu Nguyễn Đức Hạnh

Giảng viên

TS. Nguyễn Ngọc Hân

Giảng viên

CN. Trần Thị Được

Giảng viên

CN. Trần Thị Hạnh Dung

Giảng viên

CN. Nguyễn Thị Thùy Dung

Giáo vụ

TS. Nguyễn Văn Định

Giảng viên
ThS. Trịnh Thị Loan

ThS. Trịnh Thị Loan

Cố Vấn Chuyên Môn

ThS. Phạm Nhựt Trọng

Trưởng bộ môn

ThS. Lại Thị Thủy

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng bộ môn

TS. Trần Thị Châu

Trưởng khoa